Artikel 1: Toepasselijkheid/algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, levering van producten of diensten en/of overeenkomst uitgebracht of geleverd door De Pastafiets (hierna te noemen ‘De Pastafiets’) aan een wederpartij (hierna te noemen de ‘klant’) waarop de Pastafiets deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Afwijkingen van de algemene voorwaarden en/of afspraken zijn slechts geldig indien deze schriftelijk (per e-mail) door De Pastafiets zijn bevestigd.
 2. De Pastafiets behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen.
 3. Het inhuren van De Pastafiets voor het leveren van producten of diensten geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden.

Artikel 2: Het aanbod en de overeenkomst

 1. Alle offertes en aanbiedingen van De Pastafiets zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. De Pastafiets is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de klant binnen 14 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 2. Indien de aanvaarding van het aanbod door de klant afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is De Pastafiets daaraan niet gebonden. De overeenkomst na afwijkende aanvaarding komt slechts tot stand met uitdrukkelijke en schriftelijke (e-mail) toestemming van De Pastafiets.
 3. De bestelling of het aantal personen kan tot uiterlijk 3 dagen voor de afgesproken leverdatum worden gewijzigd, na schriftelijke bevestiging van De Pastafiets.
 4. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 5. De Pastafiets kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3: Betaling

 1. Betaling vindt plaats middels banktransfer tenzij anders aangegeven. Na het aangaan van een overeenkomst met De Pastafiets, betaalt de klant 50% van de totaalprijs voorafgaand aan de boeking, binnen de op de factuur vermelde termijn. Het resterende bedrag zal na afloop aan De Pastafiets per banktransfer betaald worden voor het verlopen van de vervaldatum zoals vermeld op de factuur. Indien de betaling op de 1e dag na het verlopen van de vervaldatum nog niet heeft plaatsgevonden, is De Pastafiets genoodzaakt een herinnering te versturen en daarbij €10 administratiekosten in rekening te brengen.
 2. Bestellingen van producten van De Pastafiets die aan huis worden bezorgd, dienen bij levering contant te worden voldaan tenzij anders vermeld.
 3. Prijsstijgingen die voortvloeien uit het aanpassen of aanvullen van de opdracht zijn voor rekening van de klant.

Artikel 4: Annuleringen

 1. De klant is gerechtigd de opdracht schriftelijk kosteloos te annuleren tot 2 weken voorafgaand aan de datum waarop de levering zou plaatsvinden en/of overeenkomst uitgevoerd zou worden.
 2. Bij annuleringen die schriftelijk worden doorgegeven tussen 2 weken en 5 dagen voor de afgesproken leverdatum, worden 10% van de totale kosten in rekening gebracht.
 3. Bij annuleringen die schriftelijk worden doorgegeven tussen 5 dagen en 48 uur voor de leverdatum, worden 40% van de totale kosten in rekening gebracht.
 4. Bij annuleringen die schriftelijk worden doorgegeven binnen 48 uur voor de leverdatum, worden 100% van de totale kosten in rekening gebracht.
 5. De Pastafiets is gerechtigd om wegens overmacht de overeenkomst te annuleren. Als overmacht zal gelden iedere voorziene of onvoorziene omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door De Pastafiets zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren redelijkerwijs onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt. Onder overmacht wordt mede verstaan: overmacht van toeleveranciers van De Pastafiets, overheidsmaatregelen, elektriciteitsstoring, 
  falen van benodigde apparatuur, transport problemen,  brand of natuurrampen. Indien mogelijk biedt De Pastafiets onder dezelfde voorwaarden aan de klant (een) vervangende mogelijkheid aan op een vervangend moment.

Artikel 5: aansprakelijkheid

 1. De Pastafiets bereidt zijn producten volgens geldende hygiënerichtlijnen. Na het bezorgen van de geleverde producten aan de klant, is de klant zelf verantwoordelijk voor de juiste omgang met de producten.
 2. De Pastafiets is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door klant of diens gasten tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van De Pastafiets.

Artikel 6: Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen De Pastafiets en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Aldus opgemaakt te Apeldoorn, maart 2016